11. Rzeczowe aktywa trwałe

w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie RAZEM
Wartość brutto na dzień
1 stycznia 2016 r.
1 707 851 023 1 921 230 902 7 741 286 031 3 068 634
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania - 118 811 248 789 201 2 686 (370 487) -
Zwiększenia z tytułu zakupu - - - - - 120 563 120 563
Zaliczki na nabycie środków trwałych - - - - - (293) (293)
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - (3) (1 991) - (38) - (2 032)
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2016 r.
1 707 969 831 2 168 028 1 103 10 389 35 814 3 186 872
               
Wartość brutto na dzień
1 stycznia 2017 r.
1 707 969 831 2 168 028 1 103 10 389 35 814 3 186 872
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania - 6 807 50 897 38 1 556 (59 298) -
Zwiększenia z tytułu zakupu - - - - - 53 426 53 426
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - (6 369) (2 000) (226) (570) - (9 165)
Reklasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (1 534) (15 233) - (18) - (16 785)
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2017 r.
1 707 968 735 2 201 692 915 11 357 29 942 3 214 348
               
w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie RAZEM
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2016 r.
- (594 384) (1 219 091) (589) (6 573) - (1 820 637)
Amortyzacja za okres - (23 573) (81 215) (115) (253) - (105 156)
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - 3 1 650 - 38 - 1 691
Umorzenie na dzień
31 grudnia 2016 r.
- (617 954) (1 298 656) (704) (6 788) - (1 924 102)
               
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2016 r.
- (617 954) (1 298 656) (704) (6 788) - (1 924 102)
Amortyzacja za okres - (22 978) (77 611) (109) (533) - (101 231)
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - 6 352 1 901 226 569 - 9 048
Reklasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (1 424) (9 296) - (18) - (10 738)
Umorzenie na dzień
31 grudnia 2017 r.
- (663 156) (1 365 070) (587) (6 734) - (2 005 547)
               
w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie RAZEM
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień
1 stycznia 2016 r.
- - - - - (9 530) (9 530)
               
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień
31 grudnia 2016 r.
- - - - - (9 530) (9 530)
               
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień
1 stycznia 2017 r.
- - - - - (9 530) (9 530)
Wykorzystanie - - - - - 293 293
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień
31 grudnia 2017 r.
- - - - - (9 237) (9 237)
               
Wartość netto              
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 1 710 256 639 702 139 313 1 168 276 501 1 238 467
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 707 351 877 869 372 399 3 601 26 284 1 253 240
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 1 707 355 579 836 622 328 4 623 20 705 1 199 564
11.Rzeczowe aktywa trwałe
Pobierz dokument
icona