16. Test na utratę wartości aktywów

Na koniec 2017 r. został przeprowadzony test na utratę wartości niefinansowych aktywów trwałych KOGENERACJI S.A.

Metodologia testów jest zgodna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36 Utrata wartości aktywów. Testy polegały na porównaniu wartości bilansowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) z jego wartością odzyskiwalną. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku elektrociepłowni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe.

W przeprowadzonym teście przyjęto za wartość odzyskiwalną wartość użytkową. Wartość użytkową ustalono w oparciu o szacunkową bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne metodą DCF. Dla celów przeprowadzenia testu przyjęto, że ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne są aktywa KOGENERACJA S.A. z wyłączeniem inwestycji w jednostkach zależnych. Zastosowany model zakłada obliczenie wartości KOGENERACJA S.A. na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w latach 2018 2042. Zdaniem Spółki przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

  • prognozy cen energii elektrycznej na lata 2018-2042, zakładające wzrost rynkowej ceny hurtowej o 49% do roku 2035, (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACJI S.A. może się różnić ze względu na profil produkcji i sposób kontraktacji),
  • prognozy cen uprawnień do emisji CO2 na lata 2018-2042, zakładające wzrost ceny o 269% (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACJI S.A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
  • prognozy rynkowych cen węgla kamiennego na lata 2018-2042, zakładające wzrost cen o 2%, (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACJI S.A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
  • przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO2 dla potrzeb produkcji energii elektrycznej na lata 2015 - 2020 zgodnie z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji z 13 lipca 2012 roku. W zakresie produkcji ciepła uwzględniono darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień do emisji CO2 na ciepło na lata 2013 - 2020 opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska,
  • uwzględnienie przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 na ciepło w okresie 2021-2042 dla KOGENERACJA S.A. na podstawie prognoz opartych o dotychczasowy sposób ich alokacji,
  • uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w okresie 2018-2022,
  • utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
  • przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 7,56%.

W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC) o 0,5% na wartość bieżącą netto (NPV).

KOGENERACJA S.A. - test na utratę wartości Wartość bieżąca netto (NPV)
  % mln zł
Analiza wrażliwości (-0,5%) 7,06% 1 473
Średnioważony koszt kapitału - WACC 7,56% 1 398
Analiza wrażliwości (+0,5%) 8,06% 1 328

Wyniki przeprowadzonego testu wykazują, że wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa od wartości bilansowej. Test nie wykazał konieczności dokonywania odpisu aktualizującego aktywów trwałych.

Wartość nadwyżki między wartością odzyskiwalną z testu a wartością testowaną wynosi 165 mln złotych.

W 2014 r. Spółka zidentyfikowała grupę aktywów związaną z EC Muchobór, która ze względu na niskie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz brak perspektyw na zmianę tej sytuacji uległa utracie wartości. Wartość księgowa tych aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r. była niższa od ich wartości godziwej o 20 124 tys. zł.

W dniu 21 lipca 2015 r. KOGENERACJA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek EC Muchobór częściowo został sprzedany, utworzone w 2014 i 2015 r. odpisy zostały częściowo rozwiązane, a pozostałe aktywa wyceniono po demontażu i zakwalifikowano jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

W 2016 r. dokonano ponownej wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży i dokonano odpisu aktualizującego ich wartość (2 922 tys. zł). Wartość netto środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wynosi 2 550 tys. zł (wartość brutto: 16 345 tys. zł, umorzenie: 2 357 tys. zł, odpis aktualizujący: 11 438 tys. zł).

W 2017 r. po ponownym oszacowaniu wartości majątku przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 740 tys. zł. Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wynosi 1 810 tys. zł (wartość brutto: 16 345 tys. zł, umorzenie: 2 357 tys. zł, odpis aktualizujący: 12 178 tys. zł)

16. Test na utratę wartości aktywów
Pobierz dokument
icona