17. Pozostałe inwestycje

w tysiącach złotych Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
Inwestycje krótkoterminowe    
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przeznaczone do obrotu 12 12
Razem pozostałe inwestycje krótkoterminowe 12 12
17. Pozostałe inwestycje
Pobierz dokument
icona