18a. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa Rezerwy Wartość netto
w tysiącach złotych Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne - - (91 735) (83 631) (91 735) (83 631)
Zapasy 891 869 (2 361) (2 549) (1 470) (1 680)
Należności 118 192 (698) (753) (580) (561)
Świadczenia pracownicze 2 799 2 690 - - 2 799 2 690
Rezerwy 9 589 8 291 - - 9 589 8 291
Pozostałe 55 50 (55) (112) - (62)
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 452 12 092 (94 849) (87 045) (81 397) (74 953)
Kompensata (13 452) (12 092) 13 452 12 092 - -
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej - - (81 397) (74 953) (81 397) (74 953)

18c. Zmiana różnic przejściowych w okresie

w tysiącach złotych Stan na
1 stycznia 2017 r.
Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Stan na
31 grudnia 2017 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne (440 160) (42 655) (482 815)
Zapasy (8 843) 1 106 (7 737)
Należności (2 953) (100) (3 053)
Świadczenia pracownicze 14 154 578 14 732
Rezerwy 43 635 6 831 50 466
Pozostałe (322) 332 -
  (394 489) (33 918) (428 407)
w tysiącach złotych Stan na
1 stycznia 20165 r.
Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Stan na
31 grudnia 2016 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne (398 161) (41 999) (440 160)
Pozostałe inwestycje (1) 1 -
Zapasy (9 092) 249 (8 843)
Należności (2 874) (79) (2 953)
Świadczenia pracownicze 26 590 (12 436) 14 154
Rezerwy 28 698 14 937 43 635
Pozostałe 402 (724) (322)
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach 34 130 (34 130) -
  (320 308) (74 181) (394 489)
18. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pobierz dokument
icona