20a. Należności długoterminowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Należności z tytułu leasingu 6 819 5 802
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych 1 910 2 517
  8 729 8 319

20b. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 33 778 35 665
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 62 449 63 236
Należności z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 752 5 467
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych 718 743
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłaczeń budynków do sieci ciepłowniczej 1 718 1 076
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC 2 911 40
Należności z tytułu leasingu finansowego 446 688
Pozostałe należności 253 102
  105 025 107 017
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Należności przeterminowane brutto
do 1 m-ca 104 639 106 634
powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 38 19
powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 303 334
powyżej 6 m-cy do 1 roku 45 30
  105 025 107 017
20.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pobierz dokument
icona