21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 404 17
Cash-pool 129 655 80 075
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 130 059 80 092
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 130 059 80 092
21.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
Pobierz dokument
icona