25. Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania finansowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Długoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Spółki 24 750 49 500
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 67 287
Zobowiązania długoterminowe 24 817 49 787
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Spółki 24 811 24 842
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą - 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 148 64
Zobowiązania krótkoterminowe 24 959 24 907

25a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Razem do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend i innych instrumentów, w tym: 49 776 24 959 24 817 -
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 49 561 24 811 24 750 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 215 148 67 -

Za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku

w tysiącach złotych Razem do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend i innych instrumentów, w tym: 74 694 24 907 49 692 95
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 74 342 24 842 49 500 -
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 1 1 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 351 64 192 95

25b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe i pożyczki, w tym:          
Cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2018 250 000 -
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 49 561
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 4,20 2020 342 215
        349 342 49 776

Stan na 31 grudnia 2016 roku

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe i pożyczki, w tym:          
Cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2017 250 000 -
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 74 342
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą PLN - 2017 1 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 4,20 2020 342 351
        349 343 74 694

25c. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Spółki

Za okres kończący się 31 grudnia 2017 roku

w tysiącach złotych Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Należności Obciążenia RAZEM
Obciążenia prawnorzeczowe        
- zastaw rejestrowy - - 33 131 33 131
RAZEM - - 33 131 33 131

Za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku

w tysiącach złotych Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Należności Obciążenia RAZEM
Obciążenia prawnorzeczowe        
- zastaw rejestrowy - - 35 619 35 619
RAZEM - - 35 619 35 619
25. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
Pobierz dokument
icona