26a. Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r.   Na dzień 31 grudnia 2016 r.  
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
Odprawy emerytalno rentowe 2 169 303 2 472 1 844 194 2 038
Zobowiązania określonych świadczeń 2 169 303 2 472 1 844 194 2 038
             
Program indywidualnych odejść 2 211 1 580 3 791 1 631 2 366 3 997
Nagrody roczne - 3 098 3 098 - 2 993 2 993
Premie o cele - 693 693 - 721 721
Urlopy - 675 675 - 383 383
Zakaz konkurencji 1 855 - 1 855 1 787 - 1 787
Nagroda za wyniki - 838 838 - 997 997
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 2 371 2 371 - 2 606 2 606
ZUS - 1 980 1 980 - 2 155 2 155
RAZEM 6 235 11 538 17 773 5 262 12 415 17 677

26b. Świadczenia pracownicze według rodzajów

Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Odprawy emerytalno - rentowe RAZEM
Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 2 038 2 038
Koszty odsetek 74 74
Koszty bieżącego zatrudnienia 87 87
Koszty przyszłego zatrudnienia 248 248
Wypłacone świadczenia (128) (128)
Straty aktuarialne 153 153
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 2 472 2 472
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 2 169 2 169
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 303 303
Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Odprawy emerytalno - rentowe RAZEM
Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 1 811 1 811
Koszty odsetek 63 63
Koszty bieżącego zatrudnienia 74 74
Straty aktuarialne 90 90
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 2 038 2 038
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 1 844 1 844
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 194 194

26b1. Koszty ujęte w innych całkowitych dochodach

w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Koszty odsetek 74 63
Koszty bieżącego zatrudnienia 87 74
Koszty przeszłego zatrudnienia 248 -
  409 137
Straty aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach 153 90
  562 227
26.Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe
Pobierz dokument
icona