28. Rezerwy

w tysiącach złotych Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 Rezerwa na rekultywację Rezerwa na likwidację środków trwałych RAZEM
Wartość na dzień
1 stycznia 2016 r.
14 158 14 539 3 800 32 497
Zwiększenia 31 604 - - 31 604
Wykorzystanie (14 158) - - (14 158)
Rozwiązanie - (2 508) (2 350) (4 858)
Wartość na dzień
31 grudnia 2016 r.
31 604 12 031 1 450 45 085
Wartość na dzień
1 stycznia 2017 r.
31 604 12 031 1 450 45 085
Zwiększenia 35 583 2 853 - 38 436
Wykorzystanie (31 604) - (1 151) (32 755)
Rozwiązanie - - (299) (299)
Wartość na dzień
31 grudnia 2017 r.
35 583 14 884 - 50 467
28.Rezerwy
Pobierz dokument
icona