29. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych i pozostałych jednostek powiązanych 34 670 24 901
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek 13 202 16 357
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 20 610 17 962
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 27 960 39 271
Dotacje 3 214 3 400
Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 193 2 812
Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego 2 530 -
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów 503 497
  103 882 105 200
29.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pobierz dokument
icona