30a. Uzgodnienie zmiany stanu należności

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej: 1 582 8 341
Należności długoterminowe (410) 1 122
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 992 7 219
Zmiana stanu należności inwestycyjnych (632) (664)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 950 7 677

30b. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej, w tym: 2 031 1 014
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (długoterminowe oraz krótkoterminowe) (1 318) (5 784)
Przychody przyszłych okresów (1 115) (3 194)
Rezerwy (długoterminowe oraz krótkoterminowe) 5 382 12 588
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (918) (2 596)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 11 311 783
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu należnych dotacji (1 941) -
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 11 401 1 797

30c. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Wydatki inwestycyjne, w tym: (54 292) (120 620)
Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu) (54 292) (120 913)
Zaliczki na nabycie aktywów - 293
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (11 311) (783)
Odsetki od kredytu inwestycyjnego aktywowane na rzeczowych aktywach trwałych - (469)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (65 603) (121 872)

30d. Uzgodnienie pozycji Inne korekty

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Wycena kontraktów na zabezpieczenie kursu waluty obcej (1) 1
Leasing finansowy (72) 118
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia - 6 524
Odsetki memoriałowe (31) (31)
Pozostałe całkowite dochody (124) (72)
Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (228) 6 540
30.Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań
Pobierz dokument
icona