4. Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Amortyzacja (102 290) (108 277)
Zużycie materiałów i energii (210 000) (233 986)
Usługi obce (73 404) (71 606)
Podatki i opłaty, w tym: (57 062) (52 636)
uprawnienia do emisji CO2 (35 569) (32 593)
Koszty świadczeń pracowniczych (52 547) (45 752)
Pozostałe koszty rodzajowe (7 260) (5 505)
Razem koszty rodzajowe (502 563) (517 762)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (239) (390)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (502 802) (518 152)
Koszty sprzedaży 2 276 1 761
Koszty ogólnego zarządu 5 064 3 966
Koszt własny sprzedaży (495 462) (512 425)
4.Koszty według rodzaju
Pobierz dokument
icona