5. Pozostale przychody operacyjne

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Otrzymane odszkodowania, kary umowne 312 1 031
Przychody z majątku trwałego (w tym dotacja) 3 224 3 080
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności (w tym kary umowne) 716 -
Rozwiązanie rezerwy na likwidację środków trwałych 299 2 350
Rozwiązanie rezerwy na rekultywację składowisk popiołów - 2 508
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 941 -
Wykorzystanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie 293 -
Inne 346 361
  7 151 9 330
5.Pozostałe przychody operacyjne
Pobierz dokument
icona