6. Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - (67)
Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności - (432)
Utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk popiołów (2 853) -
Odpis aktualizujący wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży (740) (2 922)
Spisanie nakładów inwestycyjnych - (586)
Darowizny (495) (495)
Koszty utrzymania ESP Młoty (835) (38)
Koszty aktywów oddanych w leasing (507) (261)
Inne (584) (507)
  (6 014) (5 308)
6.Pozostałe koszty operacyjne
Pobierz dokument
icona