8. Przychody finansowe netto

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności oraz depozytów bankowych 2 426 1 791
Dywidendy 35 214 81 241
Dodatnie różnice kursowe 24 -
Odsetki z tytułu leasingu 1 445 -
Pozostałe przychody finansowe 3 29
Razem przychody finansowe 39 112 83 061
Odsetki od zobowiązań finansowych (2 646) (2 513)
Ujemne różnice kursowe - (100)
Koszty odsetek dotyczące zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych (74) (63)
Pozostałe koszty finansowe (64) (12)
Razem koszty finansowe (2 784) (2 688)
Przychody finansowe netto 36 328 80 373
8.Przychody finansowe netto
Pobierz dokument
icona