10. Koszty finansowe netto

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności 4 490 2 880
Przychody z tytułu odsetek od depozytów bankowych 108 195
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych 168 -
Odsetki z tytułu leasingu 1 445 -
Pozostałe przychody finansowe 5 34
RAZEM przychody finansowe 6 216 3 109
Odsetki od zobowiązań finansowych (2 732) (2 535)
Ujemne różnice kursowe - (169)
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych (1 174) (64)
Koszty odsetek dotyczące zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych (74) (63)
Dyskonto dot. kosztów osieroconych KDT (2 657) (4 532)
Pozostałe koszty finansowe (149) (72)
RAZEM koszty finansowe (6 786) (7 435)
Koszty finansowe netto (570) (4 326)
10.Koszty finansowe netto
Pobierz dokument
icona