11a. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Podatek dochodowy za rok bieżący (42 828) (36 709)
Podatek odroczony 10 559 1 408
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 29 17
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków lub strat (32 240) (35 284)

11b. Efektywna stopa podatkowa

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
% tys. zł % tys. zł
Zysk przed opodatkowaniem   164 544   186 241
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową 19,00% (31 263) 19,00% (35 385)
Różnice trwałe 0,53% (870) (0,12%) 220
Inne (przekazane darowizny) 0,08% (136) 0,07% (136)
  19,61% (32 269) 18,95% (35 301)
11.Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Pobierz dokument
icona