13. Rzeczowe aktywa trwałe

w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 1 843 1 167 954 2 404 414 2 295 10 559 338 282 3 925 347
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania - 148 716 291 492 298 2 686 (443 192) -
Zwiększenia z tytułu zakupu - - - - - 157 522 157 522
Zaliczki na nabycie środków trwałych - - - - - 2 465 2 465
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - (2 259) (2 712) (87) (45) - (5 103)
Reklasyfikacje - (177) 177 - - - -
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 843 1 314 234 2 693 371 2 506 13 200 55 077 4 080 231
               
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 1 843 1 314 234 2 693 371 2 506 13 200 55 077 4 080 231
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania - 14 282 62 177 38 1 631 (78 128) -
Zwiększenia z tytułu zakupu - - - - - 80 300 80 300
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - (7 705) (2 585) (420) (581) - (11 291)
Reklasyfikacje - (32) 32 - - - -
Reklasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (1 534) (15 233) - (18) - (16 785)
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2017 r.
1 843 1 319 245 2 737 762 2 124 14 232 57 249 4 132 455
w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie RAZEM
Umorzenie na dzień
1 stycznia 2016 r.
(2) (734 611) 1 509 067 (1 694) (8 447) - 2 253 821
Amortyzacja za okres - (37 374) (105 251) (220) (395) - (143 240)
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - 1 358 2 108 87 45 - 3 598
Reklasyfikacje - 51 (51) - - - -
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 r. (2) (770 576) 1 612 261 (1 827) (8 797) - 2 393 463
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2017 r. (2) (770 576) 1 612 261 (1 827) (8 797) - 2 393 463
Amortyzacja za okres - (37 593) (102 786) (166) (644) - (141 189)
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - 6 988 2 434 327 581 - 10 330
Reklasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 1 424 9 296 - 18 - 10 738
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2017 r. (2) (799 757) 1 703 317 (1 666) (8 842) - 2 513 584
w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie RAZEM
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. - - - - - (9 530) (9 530)
               
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. - - - - - (9 530) (9 530)
               
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. - - - - - (9 530) (9 530)
            293 293
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. - - - - - (9 237) (9 237)
Wartość netto              
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 1 841 433 343 895 347 601 2 112 328 752 1 661 996
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 841 543 658 1 081 110 679 4 403 45 547 1 677 238
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 1 841 519 488 1 034 445 458 5 390 48 012 1 609 634
13. Rzeczowe aktywa trwałe
Pobierz dokument
icona