14. Wartości niematerialne

w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne RAZEM
Wartość brutto na dzień
1 stycznia 2016 r.
54 507 842 9 317 64 666
         
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2016 r.
54 507 842 9 317 64 666
         
Wartość brutto na dzień
1 stycznia 2017 r.
54 507 842 9 317 64 666
Nabycie - - 807 807
Pozostałe zmniejszenia - - (7 075) (7 075)
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2017 r.
54 507 842 3 049 58 398
w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne RAZEM
Skumulowana amortyzacja na dzień
1 stycznia 2016 r.
  (689) (6 973) (7 662)
Amortyzacja za okres   (37) (1 858) (1 895)
Skumulowana amortyzacja na dzień
31 grudnia 2016 r.
  (726) (8 831) (9 557)
         
Skumulowana amortyzacja na dzień
1 stycznia 2017 r.
  (726) (8 831) (9 557)
Amortyzacja za okres   (37) (116) (153)
Pozostałe zmniejszenia   - 7 075 7 075
Skumulowana amortyzacja na dzień
31 grudnia 2017 r.
  (763) (1 872) (2 635)
w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne RAZEM
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 r. (12 948) - - (12 948)
         
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 r. (12 948) - - (12 948)
         
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2017 r. (12 948) - - (12 948)
         
Wartość netto        
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 41 559 153 2 344 44 056
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 41 559 116 486 42 161
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 41 559 79 1 177 42 815
14.Wartości niematerialne
Pobierz dokument
icona