19. Pozostałe inwestycje

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Inwestycje długoterminowe    
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przeznaczone do obrotu 4 4
Razem pozostałe inwestycje długoterminowe 4 4
Inwestycje krótkoterminowe    
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przeznaczone do obrotu 12 12
Razem pozostałe inwestycje krótkoterminowe 12 12
Pozostałe inwestycje razem 16 16
19.Pozostałe inwestycje
Pobierz dokument
icona