2. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Spółka Dominująca KOGENERACJA S.A. zakwalifikowała jako aktywa przeznaczone do sprzedaży stację transformatorowo-rozdzielczą R-2 110 kV w EC Czechnica, położoną w miejscowości Siechnice. W dniu 5 grudnia 2017 r. KOGENERACJA S.A. zbyła na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. ww. rozdzielnię. Przedmiot sprzedaży obejmował wchodzące w skład ww. stacji: budynki i budowle oraz urządzenia techniczne infrastruktury elektroenergetycznej, które stanowiły kompletną i zdatną do użytku całość.

W dniu 21 lipca 2015 r. Spółka Dominująca KOGENERACJA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek EC Muchobór częściowo został sprzedany, a pozostałe aktywa wyceniono po demontażu i zakwalifikowano jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wynosi 1 810 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 550 tys. zł). Wartość ta wynika z wyceny rzeczoznawcy, który oszacował wartość godziwą w podejściu kosztowym (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). W 2016 r. KOGENERACJA S.A. dokonała odpisu aktualizującego w kwocie 2 922 tys. zł. W 2017 r. po ponownym oszacowaniu wartości przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 740 tys. zł.

Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzję o sprzedaży aktywów, został wdrożony aktywny plan do przeprowadzenia tej transakcji.

W 2017 r. nie wystąpiła działalność zaniechana.

2.Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Pobierz dokument
icona