20a. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Aktywa Rezerwy Wartość netto
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne 50 106 43 872 (107 906) (105 296) (57 800) (61 424)
Zapasy 897 874 (5 103) (6 049) (4 206) (5 175)
Należności 169 437 (699) (753) (530) (316)
Świadczenia pracownicze 4 048 4 108 - - 4 048 4 108
Rezerwy 12 321 11 491 - (5 321) 12 321 6 170
Pozostałe 153 93 (55) (112) 98 (19)
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 694 60 875 (113 763) (117 531) (46 069) (56 656)
Kompensata (32 642) (42 579) 32 642 42 579 - -
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 35 052 18 296 (81 121) (74 952) (46 069) (56 656)

20d. Zmiana różnic przejściowych w okresie

w tysiącach złotych Stan na 1 stycznia 2017 r. Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Stan na 31 grudnia 2017 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne (323 288) 19 076 (304 212)
Pozostałe inwestycje 1 (1) -
Zapasy (27 235) 5 100 (22 135)
Należności (1 662) (1 123) (2 785)
Świadczenia pracownicze 21 623 (317) 21 306
Rezerwy 32 468 32 378 64 846
Pozostałe (103) 611 508
  (298 196) 55 724 (242 472)
w tysiącach złotych Stan na 1 stycznia 2016 r. Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Stan na 31 grudnia 2016 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne (284 251) (39 038) (323 289)
Pozostałe inwestycje - 1 1
Zapasy (22 627) (4 608) (27 235)
Należności (2 486) 824 (1 622)
Świadczenia pracownicze 42 047 (20 424) 21 623
Rezerwy 38 248 (5 780) 32 468
Pozostałe (62 210) 62 108 (102)
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach 34 130 (34 130) -
  (257 149) (41 047) (298 196)
20.Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pobierz dokument
icona