22a. Należności długoterminowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Należności z tytułu leasingu 6 819 5 802
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych 1 910 2 517
Pozostałe należności 209 87
  8 938 8 406

22b. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 48 274 46 479
Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 77 570 80 451
Należności z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 031 6 543
Należności z tytułu rozliczenia KDT 2 043 3 352
Należności z tytułu dopłat gazowych 6 938 9 521
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych 718 743
Należności dotyczące funduszu gwarancyjnego 2 892 1 613
Należności dotyczące rynku bilansującego 420 420
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej 2 644 1 076
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC 2 911 72
Należności z tytułu leasingu finansowego 446 688
Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe 530 332
  148 417 151 290
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Należności przeterminowane brutto    
do 1 m-ca 810 537
powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 38 1 028
powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 4 6
powyżej 6 m-cy do 1 roku 10 221
powyżej 1 roku 2 124 2 595
  2 986 4 387
Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych (2 215) (4 165)
Należności przeterminowane netto 771 222
22.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pobierz dokument
icona