23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 14 761 31 319
Cash-pool oraz lokaty bankowe 335 920 183 478
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 350 681 214 797
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 350 681 214 797
23.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
Pobierz dokument
icona