26. Zysk przypadający na jedną akcję

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Zysk akcjonariuszy Jednostki Dominującej 131 225 149 620
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu 14 900 14 900
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Podstawowy zysk akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych) 8,81 10,04
26. Zysk przypadający na jedną akcję
Pobierz dokument
icona