27. Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania finansowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Długoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Grupy 24 750 49 500
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 105 478
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 292 -
Zobowiązania długoterminowe 25 147 74 570
     
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 24 811 24 842
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 172 114
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 58 3
Zobowiązania krótkoterminowe 25 041 24 959

27a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych RAZEM do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów 50 188 25 041 25 147 -
KOGENERACJA S.A.        
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 49 561 24 811 24 750 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 215 148 67 -
EC Zielona Góra S.A        
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 350 58 292 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 62 24 38 -

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

w tysiącach złotych RAZEM do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów 74 937 24 959 49 870 108
KOGENERACJA S.A.        
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 74 342 24 842 49 500 -
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 1 1 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 351 64 192 95
EC Zielona Góra S.A        
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 2 2 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 241 50 178 13

27b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe          
KOGENERACJA S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2018 250 000 -
EC Zielona Góra S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2018 70 000 -
Otrzymane pożyczki          
KOGENERACJA S.A. - WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 49 561
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego          
KOGENERACJA S.A. PLN 4,20 2020 342 215
EC Zielona Góra S.A. PLN 2,80 2019 322 62
Inne          
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na wymianę walut EUR - 2019 350 350
        420 014 50 188

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe          
KOGENERACJA S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2017 250 000 -
EC Zielona Góra S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2017 70 000 -
Otrzymane pożyczki          
KOGENERACJA S.A. - WFOŚiGW PLN 3,00 2016 99 000 74 342
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego          
KOGENERACJA S.A. PLN 4,20 2020 342 351
EC Zielona Góra S.A. PLN 2,80 2020 322 241
Inne          
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na wymianę walut EUR - 2017 - 3
        419 664 74 937

27c. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy

W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACJA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz prawidłowej jej obsługi jest weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzytelności od PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (należność na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 33 131 tys. zł; 31 grudnia 2016 r.: 35 619 tys. zł) oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 118 800 tys. zł.

27. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
Pobierz dokument
icona