28a. Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r.   Na dzień 31 grudnia 2016 r.  
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
Odprawy emerytalno rentowe 3 252 633 3 885 2 694 325 3 019
Zobowiązania określonych świadczeń 3 252 633 3 885 2 694 325 3 019
Program indywidualnych odejść 2 556 3 056 5 612 3 398 3 783 7 181
Nagrody roczne - 4 229 4 229 - 4 091 4 091
Premie o cele - 1 661 1 661 - 1 714 1 714
Urlopy - 1 228 1 228 - 897 897
Zakaz konkurencji 1 855 - 1 855 1 787 - 1 787
Nagroda za wyniki - 838 838 - 997 997
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 3 121 3 121 - 4 748 4 748
ZUS - 2 892 2 892 - 2 958 2 958
Wykup świadczeń pracowniczych - 317 317 - 317 317
RAZEM 7 663 17 975 25 638 7 879 19 830 27 709

28b. Świadczenia pracownicze według rodzajów

Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Odprawy emerytalno - rentowe RAZEM
w tysiącach złotych    
Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 3 019 3 019
Koszty odsetek 101 101
Koszty bieżącego zatrudnienia 129 129
Koszty przeszłego zatrudnienia 581 581
Wypłacone świadczenia (182) (182)
Straty aktuarialne 237 237
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 3 885 3 885
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 3 252 3 252
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 633 633
Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Odprawy emerytalno - rentowe RAZEM
w tysiącach złotych    
Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 2 677 2 677
Koszty odsetek 92 92
Koszty bieżącego zatrudnienia 120 120
Wypłacone świadczenia (51) (51)
Straty aktuarialne 181 181
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 3 019 3 019
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych 2 694 2 694
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych 325 325

28b1. Koszty ujęte w innych całkowitych dochodach

w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Koszty odsetek 101 92
Koszty bieżącego zatrudnienia 129 120
Koszty przeszłego zatrudnienia 581 -
Straty aktuarialne 84 91
  895 303
Straty aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach 153 90
  1 048 393
28.Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe
Pobierz dokument
icona