30. Rezerwy

w tysiącach złotych Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 Rezerwa na rekultywację Rezerwa na likwidację środków trwałych Inne rezerwy RAZEM
Wartość na dzień 1 stycznia 2016 r. 22 903 14 539 3 800 - 41 242
Zwiększenia 47 996 - - 220 48 216
Wykorzystanie (22 903) - - - (22 903)
Rozwiązanie - (2 508) (2 350) - (4 858)
Wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. 47 996 12 031 1 450 220 61 697
             
Wartość na dzień 1 stycznia 2017 r. 47 996 12 031 1 450 220 61 697
Zwiększenia 49 387 2 853 - - 52 240
Wykorzystanie (47 966) - (1 151) - (49 147)
Rozwiązanie - - (299) (220) (519)
Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r. 49 387 14 884 - - 64 171
30.Rezerwy
Pobierz dokument
icona