31. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 58 029 26 619
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 14 573 35 219
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 26 885 26 329
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 41 410 46 930
Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 193 2 812
Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego 3 339 -
Dotacje 6 593 6 841
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 357 1 546
  153 379 146 296
31.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pobierz dokument
icona