33a. Uzgodnienie zmiany stanu należności

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej: 2 341 40 033
Należności długoterminowe (532) 1 035
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2 873 38 998
Zmiana stanu należności inwestycyjnych (632) (664)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1 709 39 369

33b. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej: 75 393 54 340
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (długoterminowe oraz krótkoterminowe) 71 122 (25 195)
Przychody przyszłych okresów 1 697 59 080
Rezerwy (długoterminowe oraz krótkoterminowe) 2 574 20 455
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 5 520 2 955
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu należnych dotacji oraz ujawnionego prawa wieczystego użytkowania gruntów (8 081) (6 750)
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 72 832 50 545

33c. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Wydatki inwestycyjne: (81 193) (160 338)
Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu) (81 193) (157 873)
Zaliczki na nabycie aktywów - (2 465)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (5 520) (2 955)
Odsetki od kredytu inwestycyjnego aktywowane na rzeczowych aktywach trwałych - (469)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (86 713) (163 762)

33d. Uzgodnienie pozycji Inne korekty

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2015 r.
Wycena kontraktów na zabezpieczenie kursu waluty obcej 347 (59)
Leasing finansowy (222) 118
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia - 11 944
Odsetki memoriałowe (31) (30)
Inne całkowite dochody (124) (73)
Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (30) 11 990
33.Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań
Pobierz dokument
icona