6. Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Amortyzacja (142 316) (146 452)
Zużycie materiałów i energii (415 139) (427 721)
Usługi obce (100 260) (100 567)
Podatki i opłaty, w tym: (78 044) (75 972)
uprawnienia do emisji CO2 (35 569) (49 051)
Koszty świadczeń pracowniczych (71 476) (66 456)
Pozostałe koszty rodzajowe (10 513) (8 102)
Razem koszty rodzajowe (817 748) (825 270)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (9 500) (21 948)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (827 248) (847 218)
Koszty sprzedaży 3 236 2 903
Koszty ogólnego zarządu 7 139 6 500
Koszt własny sprzedaży (816 873) (837 815)
6.Koszty według rodzaju
Pobierz dokument
icona