7. Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Otrzymane odszkodowania, kary umowne 1 494 1 047
Przychody z majątku trwałego (w tym dotacje) 6 635 7 042
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności 735 -
Rozwiązanie rezerwy (likwidacja środków trwałych i rekultywacja składowisk popiołów) 299 4 858
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 949 4
Wykorzystanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie 293 -
Inne 469 437
  11 874 13 388
7. Pozostałe przychody operacyjne
Pobierz dokument
icona