8. Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (673) (1 138)
Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności - (334)
Odpis aktualizujący wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży (740) (2 922)
Spisanie nakładów inwestycyjnych - (586)
Utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk popiołów (2 853) -
Utworzenie rezerwy na pozostałe koszty - (220)
Darowizny (714) (714)
Zapłacone kary, odszkodowania i grzywny (58) (77)
Koszty likwidacji środków trwałych i materiałów (71) (330)
Koszty utrzymania ESP Młoty (835) (38)
Koszty utrzymania obiektów socjalnych (87) (107)
Spisanie należności (11) (96)
Koszty aktywów oddanych w leasing (507) (261)
Inne (579) (468)
  (7 128) (7 291)
8.Pozostałe koszty operacyjne
Pobierz dokument
icona